De beste oplossing voor een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict kan de werksfeer in de organisatie ingrijpend veranderen. 

Hoe ontstaat een conflictsituatie? En hoofdzakelijk: wat kunt u eraan doen?

Dé Arbeidsmediators zetten gecertificeerde MfN-registermediators in om een geschil tussen partijen constructief op te lossen. 
Voorkom escalatie door de inzet van mediation!

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij ons terecht voor arbeidsmediation.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) met de partijen die in conflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor een kwestie die hen verdeeld houdt. Bij mediation werken de partijen gezamenlijk aan het vinden van oplossingen en het maken van afspraken.

Onze mediators ondersteunen en begeleiden dit proces.

Wat is het doel van arbeidsmediation?

Arbeidsmediation biedt een platform voor partijen om in vertrouwelijkheid, vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, te onderhandelen tot een gezamenlijk geaccepteerd resultaat.

De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat beide partijen de tijd nemen om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. Als u tot overeenstemming bent gekomen, worden de afspraken daarover eenduidig vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

De voordelen van mediation 

 • Arbeidsmediation is veelal sneller en goedkoper dan procederen.
   
 • Op tijd ingrijpen bespaart u flinke juridische kosten.
   
 • Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. In geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst.
   
 • Met mediation kunnen beide partijen (werkgever en werknemer) de opgebouwde relatie goed afsluiten of in sommige gevallen in stand houden. Dit is bijvoorbeeld essentieel wanneer de partijen hun arbeidsrelatie in de toekomst willen voortzetten. 
   
 • Arbeidsmediation lost communicatieproblemen op door samen met een onafhankelijke mediator tot afspraken te komen.

Mediation voor werkgevers

Onenigheid met één van uw werknemers is een vervelende zaak. Onze deskundige mediator kan tussenkomst bieden in de volgende conflictsituaties:

 1. Wanneer de Arboarts mediation adviseert bij een werknemer die zich ziek heeft gemeld. Vaak speelt dan naast ziekte ook een arbeidsconflict.
   
 2. Wanneer u een geschil of onenigheid heeft met uw werknemer at dreigt te escaleren of te resulteren in een juridische procedure.
   
 3. Spanning in de samenwerking of dreigende ruzie tussen collega’s.
   
 4. Mediation kan ook preventief worden ingezet om een gespannen of verstoorde arbeidsverhouding als gevolg van miscommunicatie te neutraliseren. 
   
 5. U wilt gebruik maken van exit-mediation.

Wat is exit-mediation?

Exit-mediation wordt ingezet wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is. Deze vorm van mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Exit-mediation voorkomt tijdrovende en kostbare ontslagprocedures bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is.

Bent u van plan de arbeidsovereenkomst met uw medewerker te beëindigen?

Met een mediation gesprek kunt u onderhandelen en afspraken maken over ontslag. Die afspraken moeten dan worden vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Ook onderhandelingen over de hoogte van een transitievergoeding, de vergoeding bij ontslag, kan worden afgesproken.

Mediation voor werknemers  

Heeft u een conflict met uw leidinggevende? Ook voor werknemers staan wij klaar. Wij gaan in gesprek wanneer u hulp nodig heeft bij miscommunicatie, verdeeldheid, ziekte of ontslag.

Wat kost arbeidsmediation? 

Als de mediation start, worden de daadwerkelijk bestede uren berekend tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen.

Heeft u een (rechtsbijstand) verzekering? Dan kan het voorkomen dat de gemaakte kosten (deels) worden vergoed.

De voordelen van Dé Arbeidsmediators  

 • Al onze aangesloten arbeidsmediators zijn ingeschreven in het Register van de Mediation Federatie Nederland (MfN), waarmee kwaliteitsbewaking en professioneel handelen goed geregeld is.
   
 • Bij ons kunt u tevens terecht voor juridisch advies, advies arbeidsrecht en ontslagrechtelijk advies.
   
 • Onze landelijke dekking in heel Nederland zorgt voor een breed scala aan beschikbare gecertificeerde MfN-Registermediators in uw regio.

Zoek een mediator in Nederland

Heeft u hulp nodig bij een arbeidsconflict? Of zoekt u een arbeidsmediator in uw regio?

Dé Arbeidsmediators bieden uitkomst. Door de landelijke dekking van mediators in Nederland bent u bij ons zeker van gecertificeerde MfN-registermediators bij u in de buurt.

Gespecialiseerd in arbeidsmediation, conflictbeheersing en conflictcoaching, (juridisch) advies.


Vraag naar de mogelijkheden van een mediation gesprek.